Om Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) var Italias første kvinnelige lege og kom gjennom arbeidet i kontakt med utviklingshemmede barn, og utviklet  etter hvert et undervisningstilbud og undervisningsmateriell for disse barna. Gjennom at barna ble aktive på en positiv måte, oppdaget hun at de kunne lære mye som i utgangspunktet virket umulig. Hun mente også at hennes ideer ville fungere bra for alle barn, og utformet og utviklet etter hvert metoden og grunnprinsippene som pedagogikken vår bygger på.


Pedagogikken

Montessoripedagogikken er utbredt over store deler av verden fra de enkleste landsbyskole i Afrika til de mest velstående overflodssamfunn i vesten. Materiellet og metodene er de samme.


Aldersblandede grupper

Fordi det er store forskjeller på barn når det gjelder fysisk, intellektuell og sosial utvikling også innenfor samme aldersgruppe er elevene i aldersblandede grupper/klasser. Dette gjør at barna lettere finner noen på samme modenhetsnivå og gir elevene mulighet til å veilede hverandre og oppleve å være en ressurs i gruppa/klassen.


Frihet og selvstendighet

Utgangspunktet og Montessori er at barnet selv kjenner sine behov og interesser best og derfor skal de gis frihet i skolesituasjonen. Grunnlaget for en god læresituasjon er at barnet selv får velge sine aktiviteter, da lar det seg lettere fordype og konsentrere.

Barnet får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø. Dette innebærer frihet til å velge arbeidsoppgave, samarbeidspartnere og mulighet til å arbeide uforstyrret i sin egen takt med gjennomtenkt og tilpasset materiell.

Elevenes frihet innebærer med andre ord at de får velge hva de vil arbeide med, ikke om de skal arbeide.
Elevene er aktive og planlegger selv arbeidet sitt og alene, eller sammen med andre, formulerer problemstillinger og planlegger presentasjoner.

Friheten forutsetter at elevene har bygget opp en god arbeidsdisiplin og en evne til ansvar for egen læring, en prosess som tar tid.

Det er lite lærerstyrt undervisning.

Læreren er tilrettelegger og veileder, og skal tiltrekke og fange barnets interesse og oppmerksomhet for nytt stoff, og trekke seg tilbake så fort han /hun ser at barnet er i konsentrasjon.


Omgivelsene og orden
Klasserommet er innredet etter fag, slik at elevene vet nøyaktig hvor de finner materiell og litteratur.

Alt i klasserommet skal bidra til å inspirere elevene til ro og arbeidsglede.

Elevene har ansvar for til enhver tid å holde orden i klasserommet og legger på plass det de har brukt slik at alle kan ha nytte av det.

Barna hjelper hverandre til å følge de gjeldende regler og rutiner. Forstyrrende oppførsel anses som mangel på respekt for de andre som har sin arbeidsplass i samme rom.


For mer info om lære
rplanen for Montessori, se her