Om oss

Tana Montessoriskole startet opp i august 1999 som den første private grunnskole i Finnmark og Nord-Norges første Montessoriskole.
Skolen ligger i naturskjønne omgivelser i Søndre Luftjok, ca 6 km fra kommunesenteret Tana bru.

Skolen er godkjent av Kirke-, Utdannings- og forskningsdepartementet som et faglig-pedagogisk alternativ etter privatskolelovens §§ 25 og 26.

Skolen gir undervisning i samisk som andrespråk.

Vi samarbeider godt med Tana kommune ved bl.a. kjøp av tjenester, vi bruker gymsal og sløydsal ved Tana bru skole.

Tana Montessoriskole er tuftet på Maria Montessoris pedagogikk.

Tilrettelegging av undervisning etter barnets behov og modningsnivå gjennom tett individuell oppfølging er et viktig prinsipp innenfor denne pedagogiske retningen.

Vi forsøker å skape et inkluderende og kreativt arbeidsmiljø for våre elever.
Gjensidig respekt barna imellom, og mellom voksene og barn står sentralt.

Og vi har som mål å utvikle selvstendige og aktive mennesker ved hjelp av montessoripedagogikkens grunnsteiner:

 • Kjærlighet
 • Engasjement
 • Respekt
 • Samarbeid
 • FrihetEllers kan vi informere her om at:

 • Varm lunsj nesten alle dager, i tillegg til brødmat og div.
 • Vi har en høy lærertetthet
 • Vi har skoledager som er delt inn i to lange økter (for at elevene skal kunne finne konsentrasjon om det de arbeider med)
 • Vi har lang skoledag tirsdag og torsdag (8.30 til 15.00)
 • Vi har kort skoledag mandag, onsdag og fredag (8.30 til 14.00)
 • Vi tilbyr leksehjelp på alle trinn alle dager fra klokken 8.00 til 8.30, mandag, onsdag og fredag fra kl.14:00-16:30
        tirsdag og torsdag fra 15:00 til 16:30   (men da må elevene hentes og leveres privat)
 • Skolen er delt i tre trinn (etter Montessoriprinsippet for aldersblanding) 1.-4, 5.-7 og 8.-10. trinn
 • Elevene arbeider på sitt nivå, og derfor har vi ofte 12 elever i klasserommene som jobber med 12 ulike ting samtidig
 • Vi tilbyr samisk som andre språk
 • Vi har overnattingstur for alle elevene sammen på høsten
 • Vi har som oftest et stort prosjekt på tvers av alle trinn i februar/mars som avsluttes med at elevene presenterer for de andre elevene         hva de har jobbet med, og overnatter på skolen.
 • Vi har to hele dager før jul med juleverksted, på tvers av alle trinn
 • Klasserommene er ryddige med materiell som elevene kan arbeide fritt med når de har fått de presentert.
 • Materiell presenteres i små grupper på 2-5 elever
 • Vi tilbyr ikke SFO, på grunn av like lange dager for alle elevene, og tilbud om leksehjelp til kl. 16:30 alle dager.
 • Skolen koster mindre enn SFO hver mnd ☺


Kontakt oss:

Mail: rektor@tanamontessoriskole.no

Mobil: 478 28 165


SKOLENS ELEVSYN

Skolen skal utvikle og oppdra selvstendige, aktive mennesker med etisk og økologisk bevissthet og stimulere egenskaper som selvdisiplin, viljestyrke, evnen til å ta og vise initiativ, ansvarlighet og moral.

Skolegangen skal bidra til at de utvikler seg som diamanten i leirklumpen

Elevene skal beholde nysgjerrigheten og ønske om å lære

Huske å alltid ha eleven i sentrum.

Sånn vil vi ha det

En skole preget av

 • Gjensidig respekt, for å vise respekt må man bli møtt med respekt
 • Aktive elever som er med å planlegger egen skoledag
 • Elever som tar mer ansvar for egen læring
 • Mer selvstendighet for elevene
 • Respekt for barnets valg- la det selv høste kunnskap og ferdigheter gjennom å prøve selv
 • At elever samarbeider og selv løser konflikter
 • Et læringsmiljø der arbeidsro og intellektuelle utfordringer er en selvfølge
 • Individuelt tilrettelagt tilbud/ tilpasset opplæring
 • Trygghet med tydelige grenser, godt klassemiljø
 • Tydelige rammer i klasserommet, tilrettelagt miljø
 • Økt motivasjon hos elevene
 • Bevare nysgjerrigheten til elevene
 • Fortløpende presentasjon av materiell slik at alle har noe å velge mellom utfra deres ståsted/utvikling og interesse
 • Hjelpe elevene ved å gi/ presentere mulighetenes mangfold
 • Se alle elevene og møte dem på deres ståsted både faglig og sosialt
 • Lærerne må gi slipp på autoriteten, kontrollen og stole på elevene
 • Lærere som er trygge på rollen sin
 • Lærere som alltid møter godt forberedt og har gode nødløsninger når ting er på vei til å” skjære” seg
 • Godt planlagte årsplaner som gjennomføres og evalueres ferdig
 • Lærerteam på hvert trinn, klart hvem som har hovedansvar for hvilke elever
 • Godt samarbeid på team og i kollegiet som helhet

Ønsket og målet er å være en god Montessoriskole med flere trekk fra den konstruktivistiske skolen.


Mål: Å utvikle selvstendige og aktive mennesker