Vanlige spørsmål om Montessoriskolen

• Passer montessoripedagogikken for alle barn?
-Ja, grunntanken i montessoripedagogikk er å la det enkelte barnet få frihet til følge sine indre behov for utvikling og gi dem mulighet til å velge stimuli ut fra individuell vekst og utvikling.


• Hvorfor er frihet så viktig i montessoripedagogikken?
-Montessoripedagogikkens tolkning av frihet innebærer ikke frihet fra noe, men til noe, nemlig arbeid, utvikling og vekst.
Barnet får frihet til å handle innenfor klare grenser i et nøye tilrettelagt miljø.
Barnets frihet får ikke gå utover et annet barns frihet til å arbeide uforstyrret og i en rolig atmosfære.
Maria Montessoris grunntanke var å ta barnet på alvor. Barnet er et individ som skal ha en reell rolle i samfunnet.
Barnet skal respekteres og lære seg å respektere sin omverden. Det er viktig å respektere naturen og miljøet rundt seg, såvel som andre mennesker.
I følge montessoripedagogikken er frihet nødvendig av følgende årsaker: Det er bare i en atmosfære av frihet at elevene viser seg slik de er, og bare i en slik atmosfære kan læreren skaffe seg nok kunnskap om barnet gjennom observasjon til å kunne gi dem den rette hjelpen og stimulansen.


• Hvorfor er montessorigrupper og -klasser alltid aldersblandet?
-Barna arbeider ut i fra sine individuelle behov og interesser som ofte er uavhengig av alder og derfor er det viktig at elevene har både yngre og eldre elever å samarbeide med. De eldre hjelper de yngre, dermed reduseres konkurransetenking og kunnskap får bedre grobunn.
Barn har behov for forbilder, og de eldre barna vokser også på å få vise de yngre hva de kan. Samtidig får de eldre barna repetere på sine egne premisser. Gruppearbeid bygger på frivillighet. Dermed velger barn samarbeidspartnere utfra kunnskapsnivå eller interesser uansett alder.


• Hva er den største forskjellen på offentlig skole og en montessoriskole?
-Den største forskjellen er at det enkelte barnet får arbeide ut i fra et individuelt behov i et miljø som er tilrettelagt for dette.


• Kan man komme og observere hverdagen på Tana montessoriskole?
-Ja, det kan man. Kom gjerne innom, men ikke bank på døren, da dette forstyrrer arbeidsro. 

 Hvor mye koster det å gå på Tana Montessoriskole?
-Det koster 900,- kroner per måned. + 350,- i mat. ( Årsmøtet gjør vedtak om skolepenger.)
   (søskenmoderasjon 50% på nr 2, gratis fra nr. 3 osv)
   (Man kan få fratrekk for foreldrebetalinga på selvangivelsen)


• Hvordan er det med måltider ved skolen? 
-Mandager serveres det grøt av forskjellige slag i tillegg til ymse "tørrmat".
-Tirsdager serveres det varm mat.
-Onsdager står trinnet som har MOH for varm maten.
-Torsdager serveres det varm mat.
-Fredager er det "restefest" og div. "tørrmat".


• Hvor lang er skoledagen?
-Mandag, onsdag og fredag starter skoledagen kl. 08.30 og varer fram til kl.14.00
-Tirsdag og torsdag starter skoledagen kl. 08.30 og varer fram til kl.15.00


• Hvordan er det med SFO? 
-Vi tilbyr ikke SFO,  på grunn av like lange dager for alle elevene, og tilbud om leksehjelp før og etter skoletid alle skoledager.      
-Vi tilbyr leksehjelp på alle trinn alle skoledager fra klokken 8.00 til 8.30, 
    mandag, onsdag og fredag fra kl. 14:00-16:00 og tirsdag og torsdag fra kl. 15:00--16:00
    (men da må elevene hentes og leveres privat)


• Skoleskyss? 
-Rektor skal registrere elever på skolen med rett til skoleskyss.
-Som en konsekvens av det nye systemet må foresatte til elever i grunnskolen levere skjema til skolen med oversikt over elevens skyssbehov.
-For skoleåret 2021/2022 må alle nye med skyssrett i grunnskolen levere inn dette skjemaet.
-Grunnskoleelever med skyssrett på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei må registrere sitt skyssbehov hvert år. 
-For mer info se Snelandia
sine sider. 


• Hvordan søker man skoleplass og hva er søknadsfristen? 
-Man søker skoleplass ved å sende inn søknadsskjema her på siden, eller send en mail til rektor.


• Leie av skolen til arrangement ?
Ta kontakt med FAU leder eller rektor. 

- kr. 200,- Leie for skolen, for de som går på skolen. ikke ink. vasking*. 

- kr. 600,- Leie for skolen, for de uten tilknytning til skolen. ikke ink. Vasking*.
*Vasking kan bestilles med tillegg i prisen. 


Evt. Andre spørsmål, kontakt oss gjerne.  

Tana Montessoriskole

Søndre Luftjok

9842 Tana


Tlf: 478 28 165
Mail: 
rektor@tanamontessoriskole.no